Page 28 - Абай. Қарасөздер

Basic HTML Version

Қазақстанның ашық кітапханасы
28
23. Бағың өскенше тілеуіңді ел де тілейді, өзің де тілейсің, бағың өскен соң — өзің ғана
тілейсің.
ОТЫЗ СЕГІЗІНШІ СӨЗ
Ей, жүрегімнің қуаты, перзентлерім
65
! Сіздерге адам ұғылының мінездері туралы біраз сөз
жазып, ядкар
66
қалдырайын. Ықыласпенен оқып, ұғып алыңыздар, оның үшін
махаббаттың төлеуі — махаббат. — Әуелі адамның адамдығы ақыл, ғылым деген
нәрселерменен. Мұның табылмақтығына себептер — әуелі хауас сәлим
67
һәм тән саулық.
Бұлар туысынан болады, қалмыс өзгелерінің бәрі жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы,
жақсы ұстаздан болады. Талап, ұғым махаббаттан шығады. Ғылым-білімге
махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым-білімді әуел бастан бала өзі
ізденіп таппайды. Басында зорлықпенен яки алдауменен үйір қылу керек, үйрене келе өзі
іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпенен көксерлік болса,
сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін
танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліб мәнфағат
68
дәфғы
мұзарратларны
69
айырмақлық секілді ғылым-білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа
болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-
аналары қиянатшылыққа салындырып алады, соңынан моллаға берген болады, я ол
балалары өздері барған болады — ешбір бәһра
70
болмайды.
Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хаттә иман иғтиқадқа
71
да
қиянатпенен болады. Бұл қиянатшылар — жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман,
Олардың адамдығының кәмәләт
72
таппағы — қиынның қиыны. Себебі Алла тағала өзі —
хақиқат, растықтың жолы. Қиянат — хақиқат пен растықтың дұшпаны. Дұшпаны арқылы
шақыртқанға дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда, хақлықты таппайды. Адамның
ғылымы, білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке
ынтықтықпенен табылады. Ол — Алланың ғылымы емес, һәмманы білетұғын ғылымға
ынтықтық, өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Оның үшін ол Алланың өзіне ғашықтық.
Ғылым — Алланың бір сипаты, ол — хақиқат, оған ғашықтық өзі де хақлық һәм адамдық
дүр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат-құрмет таппақ секілді нәрселердің
махаббатымен ғылым-білімнің хақиқаты табылмайды.
Мал, мақтан, ғиззат-құрмет адамды өзі іздеп тапса, адамдықты бұзбайды һәм көрік
болады. Егерде адам өзі оларға табынып іздесе, тапса да, таппаса да адамдығы жоғалады.
Енді хақиқат сүйіп, шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа лайықты ықыласты
құлағыңды қой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқаты не сөз
екенін білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақтық емес, сен Алла тағаланың бірлігіне, уә
құранның оның сөзі екендігіне, уә пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа салаллаһу ғалайһи
65
Перзент (парсыша) – ұл, бала, ұрпақ, сәби.
66
Ядкар (парсыша) – ескерткіш.
67
Хауас салим (арабша) – өзіндік дұрыс қасиет; өзіне тән мінез-құлық.
68
Жәліб мәнфағат (арабша) – кіріс кіргізу, өнім түсіру, пайда алу.
69
Дәфғы мұзаррат (арабша) – 1) шығынды төлеу, залалды төлеу; 2) залалдыдан қашу, залалдыны
ұнатпау.
70
Бәһра (парсыша) – пайда, нәтиже, үнем.
71
Иман иғтиқад (арабша) – дінге сеніп табыну.
72
Кәмәләт (арабша) – жетілу, толығу.